สอนภาษาจีน

ติวสอบ ทุกระดับ HSK1-6 , YCT1-4, Pat7.4

รับแปลภาษา

รับแปลภาษาจีน –ไทย ,ภาษาไทย- จีน

บริการล่ามภาษาจีน

บริการล่ามภาษาจีนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

พานหงบ้านจีนเป็นสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรเฉพาะ โดยเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเรียนอย่างมีเป้าหมาย เป็นการเรียนการสอนที่เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน หรือเสริมทักษะเพิ่มเติมมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนของทางโรงเรียน ซึ่งหลังจากจบคอร์ส  ผู้เรียนจะสามารถพูด-ฟังภาษาจีนเบื้องต้นได้จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้เป็นขั้นตอนและมีความสุขในการเรียน มีความรู้สึกรักที่จะพูดสื่อสารด้วยภาษาจีน  และสามารถนำไปต่อยอดในระดับสูงเป็นลำดับต่อไป

ทำไมต้องพานหง บ้านจีน

  • เรียนต่อตัว หรือกลุ่มเล็กเพื่อความเข้าใจที่ดีกว่า
  • สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
  • มีความเป็นกันเองในการเรียน ถามตอบคำถามได้อย่างะเอียดลึกซึ้ง
  • สอนโดยเน้นความเข้าใจผู้เรียนเป็นหลัก
  • ปรับเสริมทักษะแต่ละด้านในการเรียน ตามความเหมาะสมของผู้เรียน
  • โดยครูผู้เรียนที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนภาษาจีนอย่างถ่องแท้ จัดปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
  • อิงหนังสือการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลจากประเทศจีน

“ถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและสังคม”

การศึกษา

  • ปริญญาตรี :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชา เอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ปริญญาโท : คณะชาติพันธุ์วิทยาและสังคมวิทยา วิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน (Master of Chinese culture and history) Guangxi University for Nationalities , China.

รีวิวจากนักเรียน

ติดต่อเรา